Srpski

English

A | B | C | D | E | H | M | R |

 

 • AC-3  (Dolby Audio Coding - 3) ili  Dolby Digital: Standard audio – kodiranja treće generacije, razvijen u Dolby laboratorijima. Koristi se za kodiranje 6 audio kanala, tzv. 5.1 standard.
 • A/D ili ADC (Analog to Digital conversion): Konverzija analognog signala u digitalni signal.
 • ACTIVE  PICTURE:  Aktivni  deo  slike.  Pod  pojmom  „aktivni  deo  slike”, podrazumeva  se onaj  deo  slike  koji  se  vidi  na  ekranu  TV  prijemnika  ili monitora.
 • AES/EBU (Audio   Engineering   Society / European   Broadcasting   Union): Udruženje audio – inženjera / Evropski savez za radiodifuziju.
 • ALIASING:  „Efekt  preklapanja”.  Pojava  kod  koje  dolazi  do  preklapanja frekvencijskog spektra osnovnog pojasa s modulisanim delom spektra, koji se pojavljuje oko nosioca.
 • ALPHA CHANNEL: „Alfa” kanal opisuje transparentnost (prozirnost) nekog objekta na slici, a vezan je uz pojam hromatskog učešljavanja (chroma keying).
 • ANTI-ALIASING: Termin je vezan uz smanjenje grešaka u slici koje nastaju zbog  preklapanja osnovnog   pojasa   s   bočnim   komponentama   koje   se pojavljuju oko nosioca.
 • ARTIFACTS: Izobličenja u slici. Javljaju se u procesiranju video signala, a raznim postupcima ih pokušavamo ukloniti kako bi se dobila kvalitetna slika. Vidljivi su kao nazubljeni delovi slike i objekata na slici, prelivanje boja i sl.
 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Američki standard koji propisuje kodove za prenos i razmenu podataka u digitalnom obliku.
 • ASPECT RATIO OF PICTURES: Odnos  stranica  slike  tj.  odnos  širine televizijske slike i njene   visine. U PAL i NTSC sistemu standard je 4:3 za odnos širine i visine slike. Visokokvalitetna   televizija (HDTV) ima taj odnos 16:9.
 • ASPECT RATIO OF PIXELS: Oblik elementa slike tj. odnos širine i visine televizijske slike (piksel).
 • ATM (Asynchronous  Transfer  Mode): Asinhroni  način  prenosa  digitalnih informacija na principu komutacije paketa (ćelija).
 • ATSC (Advanced  Television  Systems  Committee): Odbor  za  naprednu televiziju koji donosi tehničke standarde za naprednu televiziju, uključujući i visokokvalitetnu televiziju (HDTV).
 • ATV (Advanced television): Napredna digitalna televizija koja se temelji na standardima ATSC-a.
 • B-FRAMES: B-slike   su   slike   nastale   dvosmernim   predviđanjem   uz nadoknadu pokreta. Na taj način se iz slike izbacuje prostorna i vremenska redudancija, odnosno smanjuje se tok podataka. Takav način smanjenja količine podataka u slici se koristi kod MPEG-2 kompresije.
 • BACK CHANNEL: Povratni kanal. Služi za komunikaciju između korisnika i davaoca određene usluge.
 • BANDWITH: Širina frekvencijskog pojasa signala. Širina pojasa je određena donjom i gornjom graničnom frekvencijom kod koje snaga signala padne za 3 dB (decibela).
 • BAUD: Merna jedinica za brzinu signaliziranja (brzina rada u digitalnom prenosu).
 • BCD (Binary Coded Decimal): Kodiranje decimalnih brojeva (0-9) binarnim kodom.
 • BEL: Merna jedinica za izražavanje napona, struje, pojačanja.Definicija: 1 BEL = 10 dB = 10 puta.
 • BER (Bit Error Ratio): Učestalost greške bita, odnosno verovatnost pogrešno primljenih bita.Definicija: BER = (broj netačno primljenih bitova) / ukupan broj prenešenih bitova).
 • BETACAM SX: Sonyev format digitalnog snimanja na traku, koji koristi ograničeni skup parametara MPEG 2 kompresije. Koristi 4:2:2 sistem odneravanja video signala, te I-slike i P-slike.Širina trake je 12,7 mm.
 • BIT: Oznaka za binarni broj (Binary Digit). Jedan bit može biti ili „0” ili „1”. Niz bitova čini digitalnu reč od „N” bitova. U većini sistema skup od 8 bitova čini 1byte (bajt).
 • BIT BUCKET: Bilo koji uređaj na koji se mogu smeštati digitalni podaci.
 • BIT BUDGET: Ukupna količina podataka (bitova) koji se može smestiti na neki medij.
 • BIT PARALLEL: Paralelni prenos digitalnog video signala pomoću kabla s „N” konektorom.
 • BIT SERIAL: Serijski prenos digitalnog video signala pomoću kabla s jednim konektorom, a standardizovan je ITU-R BT. 656 preporukom.
 • BIT SLIPPAGE: „Proklizavanje bitova”, odnosno pojava greške u pojedinom bitu.
 • BPSK (Binary phase Shift Keying) ili 2-PSK: Dvofazna diskretna modulacija faze kod koje modulisani signal može poprimiti dve diskretne faze.
 • BROADBAND: Mogućnost odašiljanja, prenosa i primanja signala širokog frekventnog opsega.
 • BUFFER: Privremena memorija ili međumemorija bitova digitalnih podataka. Koristi se za kompenzaciju kašnjenja pojedinih bitova.
 • CBR (Constant  bit  rate):  Konstantna  (stalna)  brzina  prenosa  digitalnih podataka.
 • CCD (Charge coupled device): Fotoosetljivi senzor, koji svetlosnu informaciju (skup fotona) pretvara u električnu analognu informaciju. Izrađuju se u poluprovodičkoj MOS tehnologiji. Koriste se u kamerama (umesto analizatorskih cevi), telekinima, skenerima... Digitalne kamere mogu imati jedan CCD za sve  tri osnovne boje ili tri CCD-a posebno za svaku boju. Ovo drugo rešenje daje bolji odnos signal/šum. Prednosti su dobra osetljivost pri slabom osvetljenju, visoka rezolucija, mala masa i mala potrošnja energije, otpornost prema mehaničkim nestabilnostima.
 • CCIR (Comite consultatif international des radiocommunications): Međunarodno udruženje za standarde na području radiokomunikacija. To udruženje više ne radi, već je zamenjeno sa organizacijom ITU (International Telecommunications Union), koja propisuje razne preporuke i standarde na području radiokomunikacija   (ITU-Radiocommunication) i telekomunikacija (ITU-Telecommunication).
 • CHANNEL  CODING: Kanalno  kodiranje  je  tehnika  prekodiranja  izvornih digitalnih podataka.
 • CHECKSUM: Jednostavna metoda za detekciju greške kojom se bitovi u bloku zbsabiraju na predajnoj strani i upoređuju s onima na prijemnoj strani.
 • CHROMAKEYING: Proces umetanja objekta iz jedne TV slike u drugu TV sliku. Objekt u prvoj slici se nalazi ispred pozadine tačno definisane boje. Ta boja se detektuje i zamenjuje sadržajem druge slike.
 • CLOCK FREQUENCY: Frekvencija takta za sinhroninizaciju rada uređaja.
 • CLOCK  JITTER:  Nepoželjne  slučajne  promene  faze  taktnih  impulsa  za sinhronizaciju rada uređaja.
 • C/N ili CNR (Carrier to Noise Ratio): Odnos visokofrekventnog (VF) nosioca prema šumu, a definiše se kod modulisanog signala koji se prenosi određenim medijem.
 • CODEC (CODER/DECODER):  Kodek ili par uređaja za kodiranje i dekodiranje digitalnog signala. Koder je uređaj za pretvaranje analognog signala u digitalni oblik prikladan za prenos. Uređaj koji radi obrnutu funkciju zove se dekoder.
 • CODING: Kodiranje je postupak koji sledi nakon odmeravanja i kvantizacije, u procesu pretvaranja analognog signala u digitalni, u kojem se svakom kvantizacionom nivou dodeljuje binarni kod.
 • COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Frekventno multipleksiranje kodiranih ortogonalnih podnosioca. Koristi se u zemaljskom prenosu digitalnog video signala.
 • COLLISION: „Sudar” ili interferencija između dva signala nastaje prilikom njihovog neuspešnog odašiljanja naizmenično kroz isti prenosni medij. Interferencija je uzrok padu amplitude oba signala, tako da je potrebno njihovo ponovno odašiljanje.
 • COLOR-DEPTH: Dubina boje je broj bita potrebnih za predstavljanje boje određenog elementa slike. Govori koliko boja je moguće prikazati.
 • COMPRESSION:   Kompresija   odnosno   smanjenje   količine   digitalnih podataka, koja se zasniva na odbacivanju podataka koji nisu od presudne važnosti za kvalitet video ili audio signala.
 • COMPRESSION ARTIFACTS: Izobličenja signala uzrokovana kompresijom. Javljaju se pri postupku kompresije, ako se koristi velik stepen kompresije.
 • COMPRESSION  RATIO:  Stepen  kompresije  je  odnos  količine  podataka nekomprimovanog i komprimovanog digitalnog signala. U digitalnoj televiziji su ITU-R BT.601 preporukom, propisani parametri za digitalni nekomprimovani komponentni video signal.
 • CONDITIONAL ACCESS: Uslovni pristup. Digitalni signali se šifriraju tako da s običnim dekoderom nije moguće dobiti originalni signal. Potreban je poseban dodatak za dešifriranje, obično dekoderska kartica. Davaoci usluga na taj način kontrolišu, ko će i kada pristupiti njihovom kanalu.
 • CONTOURING: Efekt pojave konture.
 • CONTRIBUTION QUALITY: Kontribucijski kvalitet je kvalitet video signala koji je potrebno postići prilikom povezivanja lokalnih TV centara sa glavnim ili pri razmeni TV programa između TV centara.
 • CO-SITING: Uzorci video signala koji se uzimaju na istom mestu.
 • CRC (Cyclic  redudant  check): Ciklično ispitivanje redudanse. Kod za ispitivanje greške koja se može javiti pri prenosu digitalnih podataka.
 • D1: Format za snimanje nekomprimovanog komponentnog digitalnog video signala prema ITU-R BT. 601 preporuci (koristi se sistem odmeravanja 4:2:2 i 8- bitna kvantizacija).
 • D2: Format za snimanje digitalnog nekomprimovanog kompozitnog PAL ili NTSC video signala. Potrebni parametri definisani su SMPTE 244 M standardom.
 • D3: Format za snimanje digitalnog kompozitnog PAL ili NTSC video signala na traku. Potrebni parametri definisani su SMPTE 244 M standardom.
 • D5: Format za snimanje digitalnog komponentnog video signala. Širina trake je 12,7 mm, a koristi se 10-bitna kvantizacija.
 • D6: Format za snimanje digitalnog visokokvalitetnog nekoprimovanog video signala pri brzini prenosa podataka od 1,88 Gbps. Snimanje se vrši na traku širine  19  mm  uz  zapisivanje  podataka u  obliku  spirale.  D6  je  format  za snimanje HDTV signala, a podržava evropski 1250/50 sistem analiziranja s proredom i japanski 1125/60 sistem analiziranja s proredom. Aktivnih linija ima 1035.
 • D7 ili DVCPRO:   Format   za   snimanje   komprimovanog   digitalnog komponentnog video signala, razvijen u Panasonicu. Širina traga je 18 µm, a širina metalizirane trake je 6,35 mm. Koristi se 8-bitna kvantizacija, a system odmeravanja je 4:1:1.Postoje još:
  DVCPRO50
  – koristi 4:2:2 sistem odmeravanja.
  DVCPRO  P
  – koristi progresivno analiziranje i sistem odmeravanja 4:2:0.
  DVCPROHD
  – format za snimanje HDTV signala.
 • D9 ili DIGITAL-S: Format za snimanje digitalnog video signala na metaliziranu visoko osetljivu traku, razvijen u JVC-u. Širina vrpce je 12,7 mm, brzina trake je 57,8 mm/s. Brzina prenosa video signala je 50 Mbps. Koristi se 4:2:2 sistem odmeravanja i odnos kompresije 3,3:1.
 • DBS (Digital Broadcasting System): Sistem digitalne radiodifuzije često zvan i digitalni satelitski sistem. Koristi MPEG-2 kodiranje.
 • DIGITAL BETACAM: Format za snimanje digitalnog video signala, razvijen iz analognog Betacama.
 • DIGITAL CHROMAKEYING: Tehnika umetanja sadržaja digitalnih slika ili delića slika, iz jedne slike u drugu sliku.
 • DITHER: Način napredne konverzije iz većeg broja bitova u manji broj bitova, a koristi se u audiotehnici i grafičkoj tehnici.
 • DTT (Digital Terrestrial  Television): Zemaljska digitalna televizija. Naziv koji se koristi u Evropi za radiodifuziju i distribuciju signala digitalne televizije putem mreža zemaljskih odašiljača.
 • DTV (Digital Television): Pojam koji obuhvaća sve tehnologije emitovanja digitalnog televizijskog signala. To uključuje i digitalnu zemaljsku i digitalnu kablovsku i IPTV i satelitsku televiziju. Uključuje standarde DVB-T, DVB-T2, ATSC, DVB-C, DVBV-S i mnoge druge.
 • DVB-C: Digitalna kablovska televizija. DVB-C je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Cable.
 • DVB-C2: Novi standard za digitalnu kablovsku televiziju. U poređenju sa DVB-C, DVB-C2 donosi oko 30-60% bolje iskorišćenje protoka podataka.Za sada ni jedna kablovska televizija  u svetu ne koristi ovu tehnologiju.
 • DVB-H: Digitalna mobilna televizija. DVB-H je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Handheld. To je novi standard koji će se tek početi primenjivati na novim mobilnim uređajima. Osnovna razlika u poređenju sa DVB-T je u tome što je DVB-H predviđen za uređaje sa malim ekranom, manjom rezolucijom, baterijama malog kapaciteta itd.
 • DVB-S: Digitalna satelitska televizija. DVB-S je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Satelite.
 • DVB-S2: Novi standard za digitalnu satelitsku televiziju. U poređenju sa DVB-S, DVB-S2 donosi oko 30% bolje performanse što u kombinaciji sa MPEG-4/AVC (H.264 ) kompresijom pruža mogućnpost da se HDTV program emituje sa istim protokom koji je pre bio potreban za SDTV.Za sada samo nekoliko televizija u svetu koristi DBV-S2. Potpuni prelazak sa DBV-S na DVB-S2, očekuje se da će trajati oko 15 godina.
 • DVB-SH: Novi standard za digitalnu mobilnu televiziju. DVB-Sh je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Satellite services to Handhelds. DVB-SH omogućava satelitski prijem na mobilnim uređajima.
 • DVB-T: Digitalna zemaljska televizija. DVB-T je skraćenica od Digital Video Broadcasting Terrestrial. To je standarad za digitalnu televiziju koji se koristi u evropi i još nekim delovima sveta. Osim DVB-T postoji još nekoliko standarda za emitovanje digitalnih televizija koji se koriste na drugim kontinentima.
 • DVB-T2: Novi standard za digitalnu zemaljsku televiziju. U poređenju sa DVB-T, DVB-T2 nudi značajno manju osetljivost na smetnje i šumove. Obezbbeđuje 30-50% veći protok podataka što je naročito pogodno za HDTV. Takođe je kompatibilniji sa IPTV tehnologijama. Srbija će prema planovima koristiti DVB-T2 tehnologiju od juna 2015. godine.
 • DV (Digital Video): Digitalni video je format za snimanje digitalnog video signala, usvojen 1993.god. Nastao je kao rezultat saradnje između sledećih firmi: Hitachi, JVC, Sony, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Sanyo, Sharp, Thomson, Toshiba. Koristi širinu trake od 6,35 mm. Podržava 525/60 i 625/50 komponentni digitalni video uz fiksno komprimovanje (unutar poluslike), uz stepen kompresije 5:1 na principu DCT-a. Koristi se 8-bitna kvantizacija, frekvencija odmeravanja luminentnosti je 13,5 MHz.
 • DVB (Digital Video Broadcasting): Organizacija za radiodifuziju digitalnog video signala.
 • DVCAM: Sonyev format za snimanje digitalnog video signala na metalom naparene trake. Širina traga je 15 µm. DVCAM koristi system DV kompresije. Sistem odmeravanja za 525/60 je 4:1:1, a za 625/50 je 4:2:0.
 • DVD (Digital Versatile Disc): Digitalni višenamenski disk. Postoje četiri formata DVD medija: DVD video, DVD CD-ROM, DVD audio, DVD-R (DVD- RAM, DVD-RW). Zavisno od građe diska, DVD disk može biti dvostran i dvoslojan.
  To omogućuje upotrebu četiri različita kapaciteta pri snimanju:
  DVD-5
  – jednostrani, jednoslojni medij s jednim reflektujućim slojem, kapaciteta 4,7 GB.
  DVD-9
  – jednostrani, dvoslojni medij s jednim polureflektujućim slojem, kapaciteta 8,54 GB.
  DVD-10
  – dvostrani, jednoslojni medij sa po jednim reflektujućim slojem sa svake strane medija, kapaciteta 9,4 GB.
  DVD-18
    –  dvostrani  medij  sa  po  jednim  reflektujućim  i  jednim polureflektujućim slojem sa svake strane medija, kapaciteta 17 GB.
 • DYNAMIC ROUNDING: Tehnika  dinamičkog skraćivanja dužine digitalne reči, razvijena u Quantel-u.
 • ECC (Error Check and Correct): Kod za detekciju i ispravljanje greške.
 • EDH (Error Detection and Handling): Otkrivanje i obrada grešaka kod serijskog prenosa digitalnih podataka.
 • EMBEDDED AUDIO: Umetnuti zvuk u video signal.
 • HD (High Definition): Video visoke rezolucije. Prevenstveno se oznakom HD označavaju rezolucije 1280x720 i 1920x1080. Upoređenja radi, rezolucija 1920x1080 sadrži tačno pet puta više piksela od maksimalne podržane DVD rezolucije. Drugim rečima HD rezolucije donose do pet puta detaljniju (jasniju) sliku.
 • HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Tehnologija zaštite od kopiranja videa koja se ugrađuje u uređaje koji prenose digitalni video signal putem DVI ili HDMI kablova. Ovo funkcioniše tako što HDMI-HDCP uredjaji odbijaju da prenesu digitalni signal do uredjaja koji nisu opremljeni sa HDCP tehnologijom. HDCP tehnologija je prvenstveno predviđena da je koristi na Blu-ray Disc plejerima.
 • HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Vrsta konektora i kablova kojima se spajaju HD uređaji, HDTV televizori, Blu-ray plejeri i noviji kompjuteri sa HDMI priključkom. HDMI kablovi prenose isključivo digitalni video i audio. Malih su dimenzija i omogućavaju jednostavno spajanje bez mogućnosti da ćete pogrešno spojiti.
 • HDTV (High Definition Television): Televizija visoke rezolucije. Rezolucije za HDTV su 1080p, 1080i, 720p i 720i. Aspect ratio ekrana je 16:9.
 • MPEG (Moving Picture Experts Group): Moving Picture Experts Group je velika grupa eksperata za video koja se bavi standardizovanjem video tehnologija. Najpoznatiji standardi video kompresije koje je ova grupa postavila su MPEG-1, MPEG-1 layer 3 (MP3), MPEG-2, MPEG-4 part 2, MPEG-4 part 10/AVC (H.264)...
 • RS-232 ili EIA RS-232C je standardni naziv za serijski prenos binarnih podataka između DTE (eng. Data terminal equipment) i DCE (eng. Data communication equipment). RS-232 takođe se koristi kao standardni serijska komunikacija na računalima, ali u poslednje vreme sve više ga istiskuju iz upotrebe nove serijski komunikacije poput USB ili Firewire.
 • RS-485, takođe je poznat kao TIA/EIA-485 standard. Ovo je najviši komunikacioni standard u industriji. Omogućava da do 32 uređaja komunicira u polu-dupleksu ili dupleks režimu preko jednog ili dva para provodnika (parica), plus uzemljenje (koje nije uvek neophodno) na rastojanjima do 1200 metara. Podaci se šalju diferencijalno preko para upredenih provodnika ("upredene parice"). Osobine diferencijalnih signala omogućavaju visok imunitet na šum i komunikaciju na velikim rastojanjima.